Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Część I 1.Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralną - bitumiczną otoczoną na gorąco średnioziarnistą ścisłą II standard przy grubości układania 3cm i 4 cm łat o powierzchni do 2 m2 z wycinaniem i bez wycinania. 2.Naprawa nawierzchni masą bitumiczną o powierzchni łat powyżej 2 m2 o grubości układania 3 cm i 4 cm z wycinaniem i bez wycinania - dopłata za dalszy 1 cm grubości. Część II 1.Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 70% Przewidywana powierzchnia do wykonania remontu dróg i ulic określonego w części I to ok 450 m2 Przewidywane zużycie grysu do wykonania remontu dróg i ulic określonego w części II to ok. 175 ton.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 2000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania           o udzielenie zamówienia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja                         o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:            1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Dwie referencje potwierdzające wykonanie podobnych zadań w dwóch ostatnich latach z należytą starannością. 5. Dowód wniesienia wadium 6.Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:                      Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 11..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 11850 - 2009; data zamieszczenia: 29.01.2009

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni masą asfaltową..

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralną - bitumiczną otoczoną na gorąco średnioziarnistą ścisłą II standard przy grubości układania 3 i 4 cm łat o powierzchni do 2 m2 z wycinaniem i bez wycinania. 2.Naprawa nawierzchni masą bitumiczną o powierzchni łat powyżej 2 m2 o grubości układania 3 cm i 4 cm z wycinaniem i bez wycinania - dopłata za dalszy 1 cm grubości. Przewidywana powierzchnia do wykonania remontu dróg i ulic to ok 450 m2.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2009.

·       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni przy pomocy grysu i emulsji asfaltowej..

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 70%. Przewidywane zużycie grysu do wykonania remontu dróg i ulic to ok. 175 ton.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2009.

·       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-02-03
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-03
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz