Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Regulamin Rady Miejskiej

Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Koźmin Wlkp.


REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin Rady, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej.

§ 2

1.Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Burmistrza wykonującego jej uchwały.
2.Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

II. Sesje Rady.

§ 3

1.Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2.Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał.
3.Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1)postanowienia proceduralne,
2)deklaracje – zawierające samozobowiązanie się określonego postępowania,
3)oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4)apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
4.Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 4

Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5

1.Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2.Rada może wprowadzić zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie ust.1 bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu.

III. Przygotowanie sesji.

§ 6

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2.Przygotowanie sesji obejmuje:
a)ustalenie porządku obrad,
b)ustalenie czasu i miejsca obrad,
c)zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym porządku obrad i projektów uchwał.
3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.
4.Wymóg upoważnienia nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczący Rady nie może udzielić upoważnienia. W takiej sytuacji sesję zwołuje Wiceprzewodniczący Rady.
5.O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób. Nie dotyczy to sesji nadzwyczajnych, do zwoływania których wystarczy powiadomienie na 6 godzin przed rozpoczęciem obrad radnych obecnych na terenie miasta i gminy.
6.Do zawiadomienia o sesji zwyczajnej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
7.W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad.
8.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w „Gońcu Koźmińskim”.
9.Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, o sesji Rady Miejskiej przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, na takich samych zasadach jak radnych.

§ 7

1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2.W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik Gminy.

§ 8

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

IV. Obrady.

§ 9

1.Sesje Rady są jawne.
2.Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 10

1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2.Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§ 11

1.Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu (quorum).
2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu. Jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.


§ 12

1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust.1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
3.W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie może udzielić upoważnienia, czynności określone w ust.1 podejmuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 13

Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram ... sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim”.

§ 14

1.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku quorum stosuje się § 11 ust. 1 Regulaminu oraz stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
2.Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3.Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały, jeżeli wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

§ 15

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2)Skreślono.
3)interpelacje i zapytania radnych,
4)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5)odpowiedzi na interpelacje, w tym zgłoszone na poprzedniej sesji,
6)wolne wnioski i informacje.

§ 16

1.   Skreślono.
2.Sprawozdania komisji Rady składają Przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 17

1.Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4.Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na sesji Rady. Interpelację złożoną ustnie radny zobowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Rady na piśmie. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5.Odpowiedź na interpelację udzielana jest na sesji lub w formie pisemnej w terminie 21 dni radnemu, który złożył interpelację i przekazywana do wiadomości Przewodniczącemu Rady.
6.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także celem uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
7.Do zapytań stosuje się odpowiednio ust. 4 i 5.
8.Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 18

1.Obrady prowadzi Przewodniczący według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2.Na wniosek radnego, przyjęty przez Radę można odstąpić od czytania projektu uchwały i załączników.
3.Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
4.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
5.Burmistrz ma prawo zajmować głos poza kolejnością.
6.Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym w punkcie wolne wnioski i informacje.

§ 19

1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 20

1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
1)stwierdzenia quorum,
2)ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
3)zamknięcia listy mówców,
4)zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
5)przeliczenia głosów,
6)przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję, dopuszczając jeden głos „za” i jeden głos „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.


§ 21

1.Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli istnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
3.Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.


§ 22

1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim”.
2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3.Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 23

1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

§ 24

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 25

1.Wyznaczony przez Burmistrza, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, pracownik Urzędu Miasta i Gminy z każdej sesji Rady sporządza protokół obrad.
2.Przebieg sesji można nagrywać na taśmę magnetofonową, która przechowuje się do czasu podjęcia uchwały w trybie §15 ust.1 Regulaminu.
3.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, zgłoszone interpelacje, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
4.Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji Burmistrzowi, a wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są także zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
5.Spisany protokół z sesji wykłada się radnym do wglądu w siedzibie Rady Miejskiej.
6.Przepis ust.5 nie dotyczy tych sesji, które odbyły się przy drzwiach zamkniętych.
7.Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i wysłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
8.Jeżeli wniosek wskazany w ust.6 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.

§ 26

Obsługę biurową sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy.


 § 27

1.Protokół z sesji Rady odzwierciedla jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności powinien zawierać:
a)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
b)stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c)imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d)odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e)porządek obrad,
f)przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień, albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”,
h)wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
i)podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
2.Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego.

V. Uchwały.

§ 28

1.Uchwały, o jakich mowa w §3 ust.2, a także deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2.Przepis ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 29

1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2.Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
a)tytuł uchwały,
b)podstawę prawną,
c)postanowienia merytoryczne,
d)w miarę potrzeby określenia źródła sfinansowania realizacji uchwały,
e)określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
f)ustalenie terminu wejścia w życie uchwały, lub terminu obowiązywania.
3.Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji.
4.Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu Miasta i Gminy albo przez innego prawnika.

§ 30

1.Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły i syntetyczny.
2.Projekt uchwały powinien zawierać co najmniej:
a)tytuł,
b)podstawę prawną,
c)dokładną merytoryczną treść uchwały,
d)określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
e)termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.


§ 31

1.Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu uchwały, w uzgodnieniu lub porozumieniu z organami administracji samorządowej i rządowej lub z innymi organami, do zaopiniowania i uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2.Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ze przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 32

1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2.Ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego obrady.

§ 33

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 34

1.Oryginały uchwał ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji pracownik wyznaczony do obsługi Rady.
2.Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
3.Urząd Miasta i Gminy prowadzi w swej siedzibie zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 35

Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty podjęcia.

§ 36

Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1)uchwałę budżetową,
2)uchwałę w sprawie absolutorium,
3)inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

VII. Procedura głosowania.

§ 37

1.W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
2.Radny ma nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 38

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z liczbą radnych obecnych w czasie głosowania lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
3.Do przeliczania głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 39

1.Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
2.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym.
3.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
4.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
6.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 40

1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2.W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3.Ewentualny spór co do tego, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
4.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
5.Przepis ust.4 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 41

1.Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, ze w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej innej poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4.W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 38 ust. 2.
5.Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6.Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7.Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 42

1.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 43

1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2.Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem przewyższającą połową ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

VII. Komisje Rady.

§ 44

1.Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje.
2.Komisje podlegają wyłącznie  Radzie.

§ 45

1.Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2.Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 46

1.Komisje stałe obradują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz w miarę potrzeb.
2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 47

1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2.Komisje uchwalają w głosowaniu jawnym opinie i wnioski i przekazują je Radzie.
3.Na podstawie upoważnienia Rady Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę Komisji w każdym czasie mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 48

1.Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji, wybrany przez członków danej komisji i zatwierdzony uchwałą Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego radny.
2.Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

§ 49

1.Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.
2.Posiedzenia Komisji są jawne.
3.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Komisji podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.


§ 50

1.Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.
2.Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

§ 51

Opinie i wnioski Komisji uchwalone są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

VIII. Radni.

§ 52

1.Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2.Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
1)informowanie wyborców o stanie Gminy,
2)konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3)propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
4)informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
5)przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

§ 53

Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady posiedzeń i innych prac Komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

§ 54

1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.
2.Radny, w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

§ 55

1.Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni obywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2.Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
3.Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Rady Miejskiej w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 56

1.Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.
2.Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy.

§ 57

1.W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2.W sprawie wskazanej w ust.1 Rada podejmuje uchwałę po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień, chyba, że okaże się to niemożliwe.

§ 58

1.W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2.Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3.Przed podjęciem rozstrzygnięcia (uchwały) w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 59

Podstawa do udzielania radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub Komisji.

§ 60

1.Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2.Burmistrz udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu, (realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków).
3.Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.


IX. Absolutorium.

§ 61

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok Burmistrz przedkłada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóźniej do 15 marca.
2.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i przedkłada sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu wraz z własną opinią najpóźniej w terminie 3 tygodni od otrzymania sprawozdania i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.
3.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 62

Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 63

Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada Miejska zapoznaje się z:
1/ opinią Komisji Rewizyjnej i uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
2/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

§ 64

Uchwała w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

§ 65

1.Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w § 64 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.
2.Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 Rada Miejska zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.
3.Uchwałę, o której mowa w ust. 1 Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.


X. Wspólne sesje z radami innych gmin.

§ 66

1.Rada może odbywać wspólne sesje z innymi jednostkami samorządu gminnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2.Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu gminnego.
3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu gminnego.

§ 67

1.Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu gminnego chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2.Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.