Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 informacja z XIII sesji Rady Miejskiej

Podczas sesji, 28 marca radni zatwierdzili nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Rada podzieliła dodatkowe pieniądze w budżecie, a także uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2008-2020 oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na ten rok.

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1.) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

Radni wprowadzili do budżetu dodatkowe zadania, w związku z pozyskaniem przez gminę, większych, niż wcześniej zakładano, pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych. Dodatkowe pieniądze (236.320 zł) zostaną przeznaczone na uzupełnienie oświetlenia w mieście i gminie oraz zakup tłucznia (40 tys.zł), remont nawierzchni ul. Wodnej i Gryszczyńskiego (50 tys.zł), przełożenie chodnika przy ul.Zawadzkiego w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową (7 tys.zł), powiększenie parkingu przy ośrodku zdrowia (6 tys.zł). Radni zabezpieczyli także pieniądze m.in. na: zakup instrumentów dla orkiestry dętej (10 tys.zł), remont wiatraka (18 tys.zł) i remont bramy cmentarza ewangelickiego (10 tys.zł).

2.) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Radni zatwierdzili zaproponowane przez Spółkę Koźmińskie Usługi Komunalne stawki opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od maja br.

Cena za 1 msześć. wody wyniesie:

a) 2,01 zł – na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej oraz na cele produkcji rolnej i hodowlanej, a także na cele przeciwpożarowe,

b.) 2,16 zł – dla przemysłu i odbiorców pozostałych kategorii.

Cena za 1 msześć odprowadzanych ścieków wyniesie:

a.) 3,02 zł – z gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej,

b.) 4,06 zł – z zakładów przemysłowych oraz od użytkowników pozostałych kategorii.

Miesięczna (stała) opłata abonamentowa będzie wynosić:

a.) 2,50 zł – dla odbiorców wody rozliczanych wg wodomierza o średnicy do 25 mm

b.) 5 zł – dla odbiorców wody rozliczanych wg wodomierza o średnicy powyżej 25 mm.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

3.) zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008.

Radni zatwierdzili gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na jego realizację gmina wyda 160 tys.zł. Znaczna część tych pieniędzy będzie przeznaczona na pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień, w tym: dożywianie dzieci (30 tys.zł), współfinansowanie wypoczynku dzieci (27.045 zł), finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholizmu i narkomanii (10 tys.zł). Komisja zabezpieczyła także pieniądze na działania promujące zdrowy styl życia bez nałogów, w tym: modernizację boisk na terenach wiejskich (10.280 zł), imprezy sportowe (20 tys.zł), imprezy kulturalne (15 tys.zł), działalność świetlicy terapeutycznej (10 tys.zł).

4.) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 – 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta i gminy. Koncepcję opracował zespół, pod kierunkiem wiceburmistrza Jarosława Ratajczaka, powołany uchwałą Rady Miejskiej. W październiku
i listopadzie dokument został poddany konsultacjom społecznym. Na sesji radni jednogłośnie uchwalili przedstawiona strategię.

5.) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Koźminie Wlkp. w rejonie ul.Łącznej, Poznańskiej, M.Kopernika i torem kolejowym

Radni jednogłośnie przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy koźmińskim gimnazjum. Zakłada on przeznaczenie tych terenów pod budownictwo jednorodzinne. W planie wyznaczono także tereny pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i obiekty sportowo – rekreacyjne. Plan sporządzono dla terenu o powierzchni 15 ha.

6.) zamiaru realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście i gminie Koźmin Wlkp” w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Władze gminy Koźmin przymierzają się do kompleksowego skanalizowania miasta i wsi w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ta forma realizacji inwestycji zakłada znalezieniu inwestora zewnętrznego, który będzie współfinansował zadanie. Radni podjęli uchwałę, która pozwoli burmistrzowi wszcząć procedurę poszukiwania inwestora.

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-04-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz