Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg w Walerianowie i Wyrębinie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów oraz Wyrębin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Walerianów - 850 mb x 3,20 m
Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego masą asfaltobetonową w ilości 50 kg/ m2 + zaniżenie.
850 mb x 3,20 m = 2720 m2 x 0,050 t/m2 = 136 t + 10 t.
Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltobetonowej grub. 4 cm na pow. 2720 m2.
Formowanie poboczy z ziemi dowiezionej z odległości do 5 km ( grub. 10 cm).
850 m x 0,5 m x 2 = 850 m2 x 0,1 m = 85 m3

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyrębin - 900 mb x 3,50 m
Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego masą asfaltobetonową w ilości 50 kg/m2 + zaniżenia.
900 mb x 3,50 m = 3150 m2 x 0,05 t/m2 = 157,5 t + 10 t.
Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltobetonowej grub. 4 cm na pow. 3150 m2
Formowanie poboczy z ziemi dowiezionej z odległości do 5 km (grub. 10 cm).
900 m x 0,5 m x 2 = 900 m2 x 0,1 m = 90 m3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 2000PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Dwie referencje potwierdzające wykonanie podobnych zadań w dwóch ostatnich latach z należytą starannością.
5. Dowód wpłaty wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2007 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

V  Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 116317 - 2007; data zamieszczenia: 11.07.2007

Załączniki:

SIZW [kliknij] 

Kosztorys ofertowy Walerianów [kliknij] 

Kosztorys ofertowy Wyrębin [kliknij]

Mapa lokalizacyjna [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2007-07-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-12
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz