Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Nabór na stanowisko d/s promocji i komunikacji społecznej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ogłasza nabór na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej

w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe z zakresu dziennikarstwa lub komunikacji społecznej lub nauk politycznych lub prawa i administracji lub filologii polskiej. 
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.
5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość problematyki samorządowej.
2. Znajomość prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.
4. Umiejętność redagowania tekstów, w tym:  informacji, komunikatów prasowych, zestawień, artykułów informacyjnych i promocyjnych.
5. Orientacja w sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
6. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.
7. Prawo jazdy kategorii „B”, samochód do dyspozycji.
8. Komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka  obcego – preferowane: j. angielski i j. niemiecki.
9. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z promocją miasta i gminy.
2. Opracowywanie projektów folderów, informatorów o mieście i gminie.
3. Opracowywanie informacji o działalności samorządu gminnego i administracji dla mediów.
4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
5. Obsługa kancelaryjna narad organizowanych przez Burmistrza.
6. Zbieranie materiałów, wydawanie i rozpowszechnianie „Gońca Koźmińskiego”.
7. Opracowywanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej.
8. Umieszczanie niezbędnych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizacja.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
- dyplom ukończenia  uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 5 grudnia 2006 r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej.

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 17 listopada 2006 r.

 

                           Burmistrz Miasta i Gminy

                           mgr inż. Maciej Bratborski


Data dodania dokumentu: 2006-11-20
Dodał(a): Mariusz Dymarski