Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r.

Nr MGOPS 341/ 1- 2/ 06                  Koźmin Wlkp. 2006-11-16 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel./ fax. (0- 62) 7216710  e-mail: mgopskozmin@post.pl , www.kozminwlkp.pl  zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2007”
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. (kod słownik CPV): 15894210- 6.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Katarzyna Płóciennik, tel. (0- 62) 7216 710

  2. Zbigniew Krawicki, tel. (0- 62) 7216 710

  3. Marcin Leśniak – w sprawach formalno-prawnych tel. (0- 62) 7216 710

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „OFERTA - Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2007”.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego
Termin składania ofert upływa dnia 11.12. 2006 r. o godz. 9.45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia. 11. 12. 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 4
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni
Termin przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 14. 11. 2006r.

 Do pobrania: SIWZ [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2006-11-15
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-11-23
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski