Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXV sesji

XXXV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbyła się 30 czerwca 2006r. W trakcie sesji Rada przyjęła 8 uchwał, dotyczących następujących spraw:
1) zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006 - dochody i wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 172.329zł, co wynika głównie ze zwiększenia wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na dożywianie uczniów, sfinansowanie wyprawki szkolnej, wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (łącznie nieco ponad 129.000zł). Pozostałe środki pochodziły z wpłat z tytułu sprzedaży działek, odsetek od lokat terminowych i nieterminowo płaconych podatków, wpłat za podłączenie do sieci wodociągowej i za umieszczenie reklam, a przeznaczono je na pokrycie kosztów założenia lampy oświetleniowej w Białym Dworze oraz zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w celu umożliwienia wykupu monografii Koźmina.
2) określenie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa. Nowa regulacja powyższych zagadnień wynika z wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych
W myśl uchwały należności pieniężne mogą być umarzane przez Burmistrza Miasta i Gminy w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z niżej wymienionych przesłanek:
- należności nie ściągnięte w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
- w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego można by dochodzić należności,
- ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
- nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,
- istnieją inne ważne względy społeczne lub gospodarcze.
Umorzenie należności w przypadkach, gdy oprócz dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. Natomiast w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy Koźmin Wlkp.
Uchwała upoważnia również Burmistrza Miasta i Gminy do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz innych należności ubocznych. Umarzanie należności, odraczanie terminu spłaty należności, albo rozłożenie płatności na raty następuje: w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji, a w odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.
3) określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. Także nowa regulacja tych zagadnień wiąże się z wejściem w życie nowych przepisów dot. finansów publicznych. Zakres informacji Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze roku budżetowego będzie obejmował:
a) dane dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian dokonywanych w toku jego wykonania
b) zestawienie w ujęciu tabelarycznym wykonania dochodów i wydatków na  dzień 30 czerwca do działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem procentowego wykonania.
c) część opisową z uwzględnieniem danych dotyczących:
- dochodów z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyleń w wykonaniu w  stosunku do upływu czasu kalendarzowego
- wydatków z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyleń w wykonaniu w  stosunku do upływu czasu kalendarzowego z uwzględnieniem wydatków majątkowych
- realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- realizacji zadań zleconych gminie
- zobowiązań wymagalnych i stanu zadłużenia gminy.
4) nadanie statutu Urzędowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Statut określa siedzibę jednostki budżetowej, jaką jest Urząd, przedmiot działalności, zasady gospodarki finansowej i organizacji Urzędu, w szczegółach odsyłając do obowiązującego Regulaminu organizacyjnego Urzędu.
5) konsultacje społeczne. Celem uchwały, w której opracowywaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, biznesu i grup nieformalnych, jest zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców w tworzeniu prawa obowiązującego na terenie miasta i gminy. Uchwała wprowadza obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących: planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy, planu rozwoju lokalnego, regulaminu utrzymania porządku i czystości zmiany planu sieci szkół i zmiany nazw miejscowości. Ponadto Rada Miejska może poddać konsultacjom inne sprawy podejmując stosowne uchwały.
Konsultacje przeprowadzane będą w przynajmniej dwóch z przewidzianych form podstawowych (referendum gminne, zebranie z mieszkańcami, badanie opinii mieszkańców, informacja "Gońcu Koźmińskim") oraz w jednej w form uzupełniających (skrzynka na wnioski znajdująca się w Punkcie Informacyjnym, zgłaszanie uwag w Biurze Rady Miejskiej, za pośrednictwem internetu). O formie i terminie przeprowadzania konsultacji decydował będzie Burmistrz, informując o tym mieszkańców w "Gońcu Koźmińskim" oraz na stronie internetowej Urzędu. Opracowanie wyników konsultacji i przedstawienie ich Radzie Miejskiej będzie zadaniem zespołu, którego skład utworzą: przewodniczący komisji Rady Miejskiej właściwej dla konsultowanej sprawy jako przewodniczący zespołu oraz przedstawiciel społeczeństwa wyznaczony przez zainteresowanych udziałem w konsultacjach i przedstawiciel wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy - jako członkowie zespołu.
6) roczny program współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi. Program - podobnie jak ubiegłoroczny - określa zakres, zasady i formy współpracy, sposób jej monitorowania oraz formy, w jakich Burmistrz Miasta i Gminy może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego, dotowania tej realizacji i sposób rozliczenia. Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi z ramienia Urzędu jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. informacji europejskiej i sportu.
7) zbycie niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Orla. Działkę o powierzchni 0,0407 ha postanowiono zbyć w drodze bezprzetargowej na  poszerzenie przyległej nieruchomości. Natomiast większą z działek - o pow. 0,1330 ha - przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu.
8) zmiana Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2004 - 2007. Do dokumentu wprowadzono zadanie "Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew" w związku z koniecznością dostosowania w/w Planu do wymogów dokumentacji aplikacyjnej programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" realizowanego przez Ministerstwo Sportu.
Rada nie przyjęła natomiast uchwały w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych. Przedłożenie projektu przez Burmistrza wynikało z faktu, że wskutek zmiany liczby mieszkańców zmieniły się współczynniki określające liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Zmiana miała polegać na zmniejszeniu do jednego liczby mandatów w okręgu nr 3 (współczynnik 1,48), a zwiększeniu do 2 w okręgu nr 8 (współczynnik 1,51). W głosowaniu projekt uchwały poparło 6 radnych, tylu samo było przeciwko zmianie.


Data dodania dokumentu: 2006-07-19
Dodał(a): Mariusz Dymarski