Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XV sesji Rady Miejskiej

XV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbyła się 30 czerwca 2004r. Podczas sesji przyjęto uchwały w następujących sprawach:
a) zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2004. Do budżetu wpisano kwoty przyznanych promes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę drogi gminnej Wrotków - Skałów oraz drogi biegnącej w Koźminie Wlkp. ulicami: Wiatraczną, Chełkowskiego i Synoradzkiego (łącznie 566.478,77zł). Dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, opłat za umieszczenie reklam oraz wpłat za przyłącza do wodociągów (łącznie 45.095zł) przeznaczono na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego gminnego mieście gminnego gminie.
b) uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Program analizuje obecną sytuację oraz określa kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, odpadami, ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem.
c) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z  organizacjami pozarządowymi. Program określa zasady, zakres i formy współpracy w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego.
d) odwołania i powołania Skarbnika Gminy Koźmin Wielkopolski. Ze stanowiska Skarbnika odwołano Marię Żak z uwagi na przejście na emeryturę. Na stanowisko Skarbnika powołano Marię Maleszkę.
f) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Stawki opłat za 1 dzień zajęcia pasa drogowego (rozumianego również jako zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny) na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1/ za przeprowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni - 1,00 zł
2/ za umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 rzutu poziomego obiektu - 10,00 zł
3/ za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,50 zł
4/ za utrudnienia w ruchu: zajęcie częściowe jezdni powyżej 20% - 4,00 zł, zajęcie całkowite jezdni - 8,00 zł .
Stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: w obszarze niezabudowanym - 2,00 zł, w obszarze zabudowanym - 5,00 zł, na obiektach mostowych - 10,00 zł.
Powyższe stawki opłat rocznych stosuje się w roku, w którym urządzenia infrastruktury zostały umieszczone w pasie drogowym. Opłat nie nalicza się od umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
e) nadania numeru "1" Szkole Podstawowej w Borzęciczkach. Nadanie numeru wynika z prowadzenia w Borzeciczkach drugiej szkoły podstawowej przez Powiat Krotoszyński w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
f) wydzierżawienia zbiornika wodnego. Postanowiono wydzierżawić na okres 20 lat oczko wodne - nieużytek położony w miejscowości Psie Pole o pow. 0,40 ha koźmińskiemu Kołu Łowieckiemu "Dzik". Wyrażono zgodę na zwolnienie Koła z czynszu w zamian za łowieckie zagospodarowanie i  utrzymanie terenu.
g) zbycia nieruchomości gruntowej. Rada wyraziła zgodę na zbycie działki nr 487/46 o pow. 1,23ha położonej przy ul. Boreckiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - firmy Mech-Rol-Plast.
h) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Budżet programu zwiększono o kwotę 21.240zł z przeznaczenie na dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz działalność profilaktyczną, a także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.