Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej

W dniu 23.01.2004r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu na 2004rok. Przyjęty budżet zakłada dochody w kwocie 14.938.048zł (o 26.500 więcej niż zakładał budżet na rok 2003). W kwocie tej uwzględnione są dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 668.894 subwencja ogólna z budżetu państwa, która planowana jest w wysokości 7.210.743zł.
Natomiast wydatki budżetu przyjęto na poziomie 13.053.048,-zł. powiększone o spłatę kredytów w wysokości 1.885.000,- zł., co łącznie daje kwotę 14.938.048,-zł. (minimalnie wyższą od poziomu wydatków planowanych na 2003r.).
Fakt, że na lata 2004 i 2005 przypadają spłaty najwyższych rat kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków , kolektora ścieków oraz sal gimnastycznych przy Gimnazjum spowodował, że w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano tylko te budowy dróg, które objęte były wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej SAPARD oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Są to:
- droga Wrotków - Skałów oraz droga w Koźminie Wlkp. biegnąca ulicami Chełkowskiego, Synoradzkiego i Wiatraczną. Koszt ich budowy ma wynieść 1.143.546,- zł, z czego spodziewany zwrot z Funduszu SAPARD miałby wynieść 566.479,- zł.
- drogi: Staniew - Staniew Odbudowanie, w Kaniewie i Starej Obrze (ul. 40-lecia) oraz część drogi Sapieżyn - Orla. Gmina ma pokryć koszty ich budowy w 60% (158.848,- zł ), a pozostałe 40% ma pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Rada przyjęła również uchwały w sprawie nabycia na własność gminy pawilonu handlowego w Orli oraz zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej właśnie tym pawilonem. Uchwały służą rozwiązaniu sytuacji prawnej, w której gmina jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się pawilon, będący własnością GS. Wobec zainteresowania zakupem tejże nieruchomości przyjęcie uchwał było jedynym rozwiązaniem umożliwiająca jej sprzedaż. Sprzedaż ta nastąpi w drodze przetargu.
Ponadto na sesji przyjęto sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady w roku 2003 oraz plany ich prac na rok 2004.
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej