Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z X sesji Rady Miejskiej

Dziesiąta sesja Rady Miejskiej odbyła się 12 grudnia 2003r. i miała charakter podatkowy - głównym jej punktem było przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004r. Przedstawiają się one następująco:
Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego (ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 34,57zł/q) obniżono do kwoty 33,50zł/q.
Podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustalono na poziomie 54,00zł za 1m3.

Podatek od nieruchomości:
1/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,36zł,
2/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,41zł,
3/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,88zł,
4/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49zł,
5/ od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,27zł,
6/ od budowli - 2% ich wartości,
7/ od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,42 zł,
8/ od 1m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,06zł

Podatek od posiadania psów - stawka roczna wynosić będzie 10 zł za każdego psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca roku podatkowego - pobiera się połowę stawki. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja lub w ciągu 14 dni od nabycia psa.
Wpłat podatku od posiadania psów można dokonać: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,, w Oddziale PKO BP, w Agencji PKO przy ul. Boreckiej. Inkasentami podatku od posiadania psów z terenu wsi ustalono sołtysów.
Uwaga: Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatku od psów nie pobiera się jedynie:
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych    (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
- od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo    domowe _ od jednego psa,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw    rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Podatek od środków transportowych - tegoroczne stawki podatku podniesiono o 3,5%. Wyjątkiem są stawki podatku dla 5 kategorii pojazdów, dla których podwyżka musiała być wyższa, aby osiągnąć stawkę minimalną wyznaczoną przez Ministra Finansów.

Opłata targowa - dzienne stawki opłat targowych od osób i jednostek dokonujących sprzedaży na targowisku w roku 2003 będą wynosić:
1/ przy sprzedaży: płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 10,00 zł, 2/ przy sprzedaży płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych ze straganów od jednego stanowiska - 20,00 zł,
3/ przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru - 5 zł,
4/ przy sprzedaży wieńcy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 30 zł.

Stawki opłat za usługi komunalne
Nowe określenie stawek wiąże się z faktem, że w ramach dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska system pomiaru odpadów w metrach sześciennych zastąpiono systemem wagowym. Nowe stawki uwzględniają również zwiększenie kosztów utrzymania wysypiska, m.in. ze względu na konieczność częstszych pomiarów monitoringowych składowanych odpadów i wzrost opłaty odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego. Duży wpływ na wzrost opłat ma również mniejsza niż planowana ilość składowanych odpadów, w sytuacji, gdy znaczna część kosztów funkcjonowania wysypiska ma charakter stały. Ustalono następujące stawki:
1) odbiór odpadów w workach foliowych:
a) dużych - 4,02zł / sztukę
b) małych - 2,09zł / sztukę
2) składowanie na wysypisku:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów z targowiska, odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, odpadów wielkogabarytowych - 136,07zł / tonę
b) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, osadów z klarownika wody, innych nie wymienionych odpadów z uzdatnialni wody - 134,90 zł / tonę
c) gleby, ziemi, kamieni, innych odpadów nie ulegających biodegradacji, odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego - 10zł / tonę
d) odpadów posegregowanych, surowców wtórnych (szkło, plastik, papier, metal) - bezpłatnie
e ) zużytych opon - 200zł / tonę
3) odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalni - 3,50zł / m3
Do powyższych stawek doliczany jest podatek VAT. Stawki te wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rada zmieniła ustalone w 2000r. stawki opłat pobieranych za umieszczanie reklam na placach i budynkach stanowiących własność miasta i gminy. Od 1 stycznia 2004r. obowiązywać będą następujące stawki:
1/ opłata jednorazowa wnoszona w chwili ustawienia reklamy w wysokości 120zł za 1m2reklamy,
2/ opłata roczna wnoszona do 15 marca każdego roku w wysokości 150zł za 1m2 reklamy

Ostatnimi uchwałami wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości w miejscowości Gałązki oraz gotowość nabycia od Zakładu Doskonalenia Zawodowego części gruntu wraz z budynkiem hali produkcyjnej sąsiadującej ze Szkołą Podstawową.