Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z IX sesji Rady Miejskiej


IX sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbyła się 28 października 2003r. Jednym z głównych punktów sesji był wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Po przedstawieniu opinii o kandydatach przez specjalnie powołany zespół, radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru ławników.
Następnie Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:
a) zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Główne zmiany dokonane zostały w działach "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa (20.000zł z wydatków bieżących i przeznaczono jako wkład w zakup samochodu zgodnie z porozumieniem zawartym przez gminy Powiatu Krotoszyńskiego) oraz "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 109.033zł z wydatków bieżących przeznaczono na budowę linii oświetleniowej w ulicy Boreckiej. W przypadku tej inwestycji istnieje możliwość uzyskania refundacji z budżetu województwa do 80% poniesionych nakładów.
b) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Opłatę adiacencką przewiduje ustawa o gospodarce nieruchomościami w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości. Rada ustaliła stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy pomiędzy:
- wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury  technicznej i po wybudowaniu,
- wartością nieruchomości przed i po podziale.
Dla właścicieli i wieczystych użytkowników, którzy współfinansują budowę urządzeń infrastruktury technicznej stawka opłaty adiacenckiej wynosić będzie 0%.
Opłata adiacencka, zgodnie z ustawą, nie ma zastosowania do nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele rolne i leśne.
c) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych miasta Koźmin Wielkopolski. Począwszy od 1998r. w każdorazowych wyborach zgodnie z ordynacją wyborczą okręgi wyborcze, muszą pokrywać się z granicami osiedli. Granica między osiedlami nr 1 i nr 2 przebiega dotychczas ulicami Krotoszyńską i Klasztorną. Powoduje to, że znaczna część mieszkańców ma daleką drogę do lokalu wyborczego, mijając po drodze lokal wyborczy innego okręgu. Uchwała proponuje, by granica między osiedlami nr 1 i 2 przebiegała wzdłuż ulic Borecka i Targowa, co skróci mieszkańcom drogę do lokali wyborczych usytuowanych w Klubie Seniora i Szkole Podstawowej Nr 3. Zmiana granic będzie możliwa, jeśli opowie się za nią większość biorących udział w konsultacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet, wydrukowanych w "Echu Koźmina" i zamieszczonych na stronie internetowej, które po wypełnieniu składać będzie można w Punkcie Informacyjnym Urzędu.
d) opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do pól. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozytywnie zaopiniowano celowość modernizacji w 2004r. dróg w Orli, Kaniewie i Starej Obrze oraz drogi łączącej Staniew i Staniew Odbudowanie.
e) ważniejszych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie dróg do 2007r. Uchwałą ustalono priorytetowe zadania w zakresie inwestycji drogowych przewidziane do realizacji w latach 2004-2007 przy udziale funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
f) przekazania tytułu "Echo Koźmina". Rada na wniosek Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp. postanowiła przekazać Towarzystwu prawo do wydawania "Echa Koźmina" z dniem 1.01.2004.
g) przekazania nieruchomości gruntowej. Rada wyraziła zgodę na przekazanie zabudowanej nieruchomości w Serafinowie na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Stanowić będzie ona rekompensatę za nieruchomości (plac po synagodze i budynek szkoły wyznaniowej przy ul. Szkolnej), których zwrotu lub równowartości finansowej domaga się Gmina Wyznaniowa na podstawie ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP
h) przystąpienia do sporządzania nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. Uchwała wiąże się z utratą ważności planów zagospodarowania przestrzennego. Rada przyjęła już taką uchwałę w grudniu ub. roku, po czym zmianie uległy przepisy ustawy stanowiące podstawę prawną uchwały.
i) zmiany uchwały o przyznaniu dodatku specjalnego - w związku z upływem 18.11.2003r. terminu na który poprzednio przyznano Burmistrzowi dodatek specjalny, zgodnie z nowym rozporządzeniem Rada przyznała dodatek bezterminowo, ustalając jego wysokość na 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ponadto przyjęto uchwały, które określają: zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz szczegółowe zasady i tryb umarzania przez Burmistrza wierzytelności, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.