Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej


W dniu 30 czerwca 2003r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2003. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 294.945zł głównie w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznej wysokości subwencji na 2003r., naliczeniem rekompensaty ustawowych ulg i zwolnień podatkowych oraz przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Na wzrost dochodów wpłynęły również wpłaty za przyłącza wodociągowe, za wieczyste użytkowanie gruntów oraz z tytułu podatku od środków transportowych. Natomiast wydatki budżetu zwiększono o kwotę 573.261,46zł, przeznaczając większość środków na wydatki bieżące szkół podstawowych oraz zapłatę rachunków z tytułu budowy oczyszczalni ścieków.
- wprowadzenia zmian w wykazie lokali socjalnych. Do wykazu wprowadzono lokal powstały po likwidacji sklepu w budynku gminnym w Sapieżynie.
- nadania tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wlkp. Rada Miejska na wniosek Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego oraz Zarządu Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp. nadała tytuł Honorowego Obywatela absolwentowi koźmińskiego Liceum Ogólnokształcącego - prof. dr hab. Władysławowi Stróżewskiemu. Władysław Stróżewski jest profesorem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, autorem książek, licznych esejów i recenzji naukowych. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że prof. Stróżewski stale utrzymuje kontakt z Koźminem oraz swoją szkołą, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju swojej drogi życiowej. Uroczyste nadanie tytułu planowane jest podczas wrześniowego Zjazdu Koleżeńskiego Absolwentów i Wychowanków koźmińskiego Liceum.
- uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. Przedmiotem zmiany jest obszar 2,15 ha gruntów rolnych klasy V i 0,87 ha gruntów rolnych klasy VI położonych w miejscowości Szymanów. Grunty te przeznaczono na teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.
- użyczenia nieruchomości gruntowej. Postanowiono użyczyć na okres 20 lat Kołu Łowieckiemu "Dzik" w Koźminie Wlkp. stanowiące nieużytek grunty o łącznej powierzchni 0,23 ha położone w Skałowie. Teren zostanie zagospodarowany dla celów łowieckich.
- zbycia nieruchomości gruntowej. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu niezabudowane działki wydzielone na terenie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Prostej.
- zbycia nieruchomości gruntowej. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu niezabudowaną nieruchomość położoną przy wysypisku odpadów komunalnych w Orli. Uchwała związana jest z wnioskiem lokalnej firmy, która pragnie uruchomić przerób tworzyw sztucznych pozyskiwanych z wysypiska.