Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej


W dniu 12 września odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Jana Kostkę wybranego w wyborach uzupełniających w okręgu obejmującym Gościejew, Paniwolę, Józefów i Mokronos. Następnie przyjęto sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów oraz informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003r.

Rada Miejska przyjęła uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2003 - uchwałą przeniesiono kwotę 133.655zł z działu "Administracja publiczna" do działu "Transport i łączność" z przeznaczeniem na modernizację dróg dofinansowywaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Koźmin Wlkp. - przyjęto do realizacji w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego remont drogi Wrotków - Skałów oraz przebudowę ulic: Wiatracznej, Synoradzkiego i Chełkowskiego. Na powyższe inwestycje złożone zostaną wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
- uzupełnienia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej - powołano radnego Jana Kostkę do składu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.
- powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie.
- wydzierżawienia nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Boreckiej 20 (była siedziba Rady Miejskiej) na okres 10 lat lokal firmie Bioetol z przeznaczeniem na siedzibę spółki.
- sprzedaży nieruchomości lokalowych - przeznaczono do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokale w budynku byłej szkoły w Orli,
- wydzierżawienia zbiornika wodnego w Skałowie (pow.1,01ha) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu - Zarząd Okręgu Kaliskiego. Dzierżawcę zwolniono z obowiązku uiszczania czynszu w zamian za utrzymywania zbiornika w odpowiednim stanie.
- zbycia nieruchomości gruntowych - przeznaczono do zbycia w drodze przetargu byłą strażnicę OSP w Gościejewie oraz w drodze bezprzetargowej (na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości) działki o pow. 100m2 przy stacji transformatorowej przy ul. Murnej.