Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej

W dniu 29 kwietnia odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. Sesja miała charakter absolutoryjny. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2002, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże sprawozdaniu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2002r.
Następnie Rada przyjęła uchwały w sprawach:
- wygaśnięcia mandatu radnej Hanki Sikory. Uchwała wynika z wejścia w życie zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego,
- dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych średnich samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu gmin Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2003-2007. Na mocy specjalnego porozumienia przez 5 lat każda z 5 gmin Powiatu przeznaczy w budżecie po 20.000 zł, co dzięki zabezpieczeniu pozostałej kwoty przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP pozwoli na zakup w każdym roku 1 samochodu. Kolejność, w jakiej samochody przypadną poszczególnym gminom ustalona zostanie w drodze losowania,
- używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym. Uchwała ogranicza używanie materiałów pirotechnicznych wyłącznie do dnia 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Poza tymi dniami dopuszcza się używanie materiałów pirotechnicznych wyłącznie przez organizatorów imprez masowych i innych, jeśli poinformują oni pisemnie Burmistrza o planowanej eksploatacji materiałów co najmniej 3 dni wcześniej.
- uzgadniania i umieszczania reklam oraz tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy. Wszelkie reklamy oraz tablice mogą być ustawiane lub zawieszane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza oraz zatwierdzeniu ich treści. Uchwałę stosuje się również do reklam i tablic już istniejących, lecz nie uzgodnionych z Burmistrzem Miasta i Gminy.