Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-20 ( Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2024

Rok 2024

Kadencja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w latach 2024-2029
 • NR IV.25.2024 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Koźmin Wielkopolski
 • NR IV.24.2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Koźmin Wielkopolski położoną w Starej Obrze
 • NR IV.23.2024 w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości stanowiących działki pod drogi gminne
 • NR IV.22.2024  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku utworzonym przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR IV.21.2024  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski
 • NR IV.20.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR IV.19.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR IV.18.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR IV.17.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR IV.16.2024 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR IV.15.2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
 • NR IV.14.2024 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR III.13.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 • NR III.12.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR III.11.2024 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski (obecnie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski)
 • NR III.10.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR III.9.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR III.8.2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR III.7.2024 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR II.6.2024 w sprawie wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie
 • NR II.5.2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • NR II.4.2024 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR II.3.2024 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej
 • NR I.2.2024 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR I.1.2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.
KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2018 - 2024
 • NR LXVII.473.2024  w sprawie zmiany Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXVII.472.2024  w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie przez Gminę Koźmin Wielkopolski nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góreczki
 • NR LXVII.471 2024 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości zabudowanej położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej
 • NR LXVII.470.2024  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Koźmin Wielkopolski, a Powiatem Krotoszyńskim
 • NR LXVII.469.2024  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2 w Wałkowie
 • NR LXVII.468.2024 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXVII.467.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”
 • NR LXVII.466.2024 zmieniająca uchwałę Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • NR LXVII.465.2024  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXVII.464.2024  w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXVI.463.2024 zmieniająca uchwałę nr LX.412.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie
  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w schronisku dla
  osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • NR LXVI.462.2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
  zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • NR LXVI.461.2024 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt
 • NR LXVI.460.2024 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
  z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXVI.459.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXVI.458.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXV.456.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR LXV.455.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXV.454.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXIV.453.2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2024-2030
 • NR LXIV.452.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR LXIV.451.2024 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego Gminy Koźmin Wielkopolski pojazdem niebędącym własnością Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXIV.451.2024 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego Gminy Koźmin Wielkopolski pojazdem niebędącym własnością Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXIV.450.2024 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu rad osiedla
 • NR LXIV.449.2024 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR LXIV.448.2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXIV.447.2024 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w roku 2024
 • NR LXIV.446.2024 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Koźmin Wielkopolski w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z wyobraźnią" tworzącego Lokalną Grupę Działania
 • NR LXIV.445.2024 zmieniająca uchwałę Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • NR LXIV.444.2024 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
 • NR LXIV.443.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXIV.442.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXIV.441.2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-27 15:14przez:
Opublikowano:2024-02-27 14:57przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-07-02 14:49przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:2813

Rejestr zmian

 • [2024-07-02 14:49:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja uchwał IV sesja
 • [2024-06-14 14:29:51]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-06-14 12:24:19]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-06-14 11:58:00]Agnieszka FlejsierowiczPublikacja uchwał od Nr III.7 do III.13
 • [2024-05-27 15:01:04]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-05-27 14:59:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-05-27 09:38:14]Agnieszka FlejsierowiczPublikacja uchwał od 1 do 6
 • [2024-05-27 09:28:36]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-05-07 11:56:44]Aktualizacja danych
 • [2024-05-07 09:52:25]Aktualizacja danych
 • [2024-04-02 08:40:48]Publikacja uchwał od 458 do 463

Banery/Logo