Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2023

Rok 2023

 • NR LXIII.440.2023 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
 • NR LXIII.439.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • NR LXIII.438.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • NR LXIII.437.2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2024-2028
 • NR LXIII.436.2023 w sprawie warunków i trybu finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 • NR LXIII.435.2023 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych
 • NR LXIII.434.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2024 roku
 • NR LXIII.433.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2024 roku
 • NR LXIII.432.2023 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024”
 • NR LXIII.431.2023 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXIII.430.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 •  NR LXIII.429.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LXIII.428.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LXII.427.2023 w sprawie zamiany zabudowanych nieruchomości
 • NR LXII.426.2023 w sprawie nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości niezabudowanej
 • NR LXII.425.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Koźmin Wielkopolski a Gminą Jarocin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w drodze współdziałania
 • NR LXII.424.2023 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
 • NR LXII.423.2023 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego realizacji zadania w zakresie pielęgnacji zieleni - wycinki krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXII.422.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LXII.421.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LXI.420.2023 w sprawie nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Koźmin Wielkopolski.
 • NR LXI.419.2023 w sprawie nadania nazwy ulicy
 • NR LXI.418.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • NR LXI.417.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • NR LXI.416.2023 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXI.415.2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • NR LXI.414.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LXI.413.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LX.412.2023 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • NR LX.411.2023 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR LX.410.2023 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR LX.409.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LX.408.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LIX.407.2023 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • NR LIX.406.2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 • NR LIX.405.2023 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LIX.404.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR LIX.403.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LIX.402.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LVIII.401.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na 2023 rok
 • NR LVIII.400.2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • NR LVIII.399.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LVIII.398.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LVII.397.2023 w sprawie nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dębiogóra
 • NR LVII.396.2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • NR LVII.395.2023 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
 • NR LVII.394.2023 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia: w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • NR LVII.393.2023 w sprawie przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego realizacji zadania w zakresie pielęgnacji zieleni - wycinki krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LVII.392.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LVII.391.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LVII.390.2023 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LVII.389.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
 • NR LVII.388.2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LVI.387.2023 w sprawie nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dębiogóra
 • NR LVI.386.2023 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • NR LVI.385.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009 r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR LVI.384.2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2023 – 2026
 • NR LVI.383.2023 w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 20 sierpnia 2023 r. w Koźminie Wielkopolskim
 • NR LVI.382.2023 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR LVI.381.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LVI.380.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LV.379.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LV.378.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LIV.377.2023 w sprawie wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie
 • NR LIV.376.2023 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • NR LIV.375.2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 • NR LIV.374.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR LIV.373.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LIV.372.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LIII.371.2023 w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych
 • NR LIII.370.2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu do szkół i placówek oświatowych przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR LIII.369.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LIII.368.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LII.367.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • NR LII.366.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • NR LII.365.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • NR LII.364.2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
 • Nr LII.363.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 • NR LII.362.2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LII.361.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LII.360.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LII.359.2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Autor: Monika Bartkowiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-01 14:28przez: Monika Bartkowiak
Opublikowano:2023-02-01 14:58przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-01-03 14:48przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:4802

Rejestr zmian

 • [2024-01-03 14:48:46]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-01-03 14:12:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2023-11-03 14:51:29]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2023-10-31 13:33:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo