Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
 • Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.05.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.05.2018r. w spawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
 • Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.05.2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
 • Uchwała Nr IX.56.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał lub odpis dokumentu poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym),
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży (oryginał lub odpis dokumentu poświadczony przez notariusza lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego).
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (F-GK-17/02) składane przez podmiot posiadający zezwolenie corocznie do 31 stycznia.
II. OPŁATY

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
a) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą wnoszą opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
• 525zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
• 525zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2.100zł za zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
b) Przedsiębiorcy już prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę ustaloną na podstawie składanych przez nich do 31 stycznia każdego roku oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłata wnoszona w 3 ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września).
Wysokość opłat dla tych przedsiębiorców wynosi:
• dla napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo – jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500zł – 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500zł – 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77.000zł. – 2,7% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi w poprzednim roku nie przekroczyła podanych wyżej wartości progowych wnoszą opłatę w wysokości podstawowej (pobieranej od przedsiębiorców rozpoczynających - ppkt a)
Opłata wnoszona jest do kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na konto:  PKO BP O/Koźmin Wlkp. 72102022670000440200042374

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich – pokój nr 8, tel. 62 72 19 345

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1.  Złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. Pracownicy Urzędu komisyjnie sprawdzają, czy lokalizacja planowanego miejsca sprzedaży napojów alkoholowych spełnia warunki uchwały Rady Miejskiej określającej zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. Zezwolenia udziela Burmistrz Miasta i Gminy w drodze decyzji określającej jednocześnie wysokość opłat na dany rok kalendarzowy,
 4. Odmowa wydanie decyzji następuje w drodze decyzji Burmistrza,
 5. Podmioty posiadające zezwolenia zobowiązane są do corocznego składania w terminie do 31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiszczenia w trzech ratach opłaty za bieżący rok.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w Kaliszu w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

VII. UWAGI
 1. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne) oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i inne punkty handlu detalicznego) oraz na poszczególne kategorie napojów alkoholowych:
  - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - od 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów wydaje się na:
  - 2 lata (minimum) – zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  - 4 lata (minimum) – zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie wskutek nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi lub innych przyczyn wskazanych art.18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
 4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło wskutek niezłożenia w terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku lub niedokonania w przewidzianych terminach opłaty za korzystanie z zezwolenia, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Formularze

Wniosek - F - GK -  17-01 docx

Wniosek F-GK - 17-01  pdf

Oświadczenie F-GK 17-02 docx

Oświadczenie f-GK 17-02  pdf

Autor: Monika Wojtczak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-18 13:47przez: Monika Wojtczak
Opublikowano:2023-01-18 11:49przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2023-01-18 13:42przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:6012

Rejestr zmian

 • [2023-01-18 13:42:56]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo