Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2022

Rok 2022

 •  
 •  NR LI.358.2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
 • NR LI.357.2022 w sprawie zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LI.356.2022 w sprawie przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego realizacji niektórych spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych oraz niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Koźmin Wielkopolski w 2023 r.
 • NR LI.355.2022 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku
 • NR LI.354.2022 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2023 roku
 • NR LI.353.2022 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”
 • NR LI.352.2022 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023
 • NR LI.351.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031
 • NR LI.350.2022 w sprawie sprawie zmiany uchwały XLI.295.2022 z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
 • NR LI.349.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR LI.348.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR L.347.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR L.346.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR L.345.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLIX.344.2022 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • NR XLIX.343.2022 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XLIX.342.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR XLIX.341.2022 w sprawie przekazania prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim nowemu organizatorowi oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego
 • NR XLIX.340.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Koźmin Wielkopolski a Gminą Jarocin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w drodze współdziałania
 • NR XLIX.339.2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
 • NR XLIX.338.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLIX.337.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLVIII.336.2022 w sprawie nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości zabudowanej w miejscowości Borzęciczki
 • NR XLVIII.335.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2023-2027
 • NR XLVIII.334.2022 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku utworzonym przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR XLVIII.333.2022 w sprawie likwidacji Klubu Malucha w Koźminie Wielkopolskim oraz utworzenia Publicznego Żłobka w Koźminie Wielkopolskim i nadania mu statutu
 • NR XLVIII.332.2022 w sprawie zmiany opłaty targowej
 • NR XLVIII.331.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • NR XLVIII.330.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • NR XLVIII.329.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLVIII.328.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLVII.327.2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości Paniwola oraz Mogiłka
 • NR XLVII.326.2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2026
 • NR XLVII.325.2022 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • NR XLVII.324.2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • NR XLVII.323.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLVI.322.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLV.321.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koźmin Wielkopolski udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
 • NR XLV.320.2022 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 • NR XLV.319.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLV.318.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLIV.317.2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2026
 • NR XLIV.316.2022 w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XLIV.315.2022 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • NR XLIV.314.2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski
 • NR XLIV.313.2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koźmin Wielkopolski w roku szkolnym 2022/2023
 • NR XLIV.312.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLIV.311.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XLIII.310.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2 położonej w Wałkowie
 • NR XLIII.309.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 98/19 i części działki nr 101/15 położonych w Czarnym Sadzie
 • NR XLIII.308.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • NR XLIII.307.2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2026
 • NR XLIII.306.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu opracowania, realizacji i wdrożenia „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”
 • NR XLIII.305.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR XLIII.304.2022 w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XLIII.303.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rozdrażew
 • NR XLIII.302.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLIII.301.2022  w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022
 • NR XLIII.300.2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR XLIII.299.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
 • NR XLIII.298.2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR XLII.297.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 •  NR XLI.296.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 47/5 w Serafinowie
 • NR XLI.295.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
 • NR XLI.294.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLI.293.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XL.292.2022 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR XL.291.2022 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 73/4, 74, 75 położonych w Białym Dworze
 • NR XL.290.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • NR XL.289.2022 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym
 • NR XL.288.2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
 • NR XL.287.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Gościejew i Orla dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
 • NR XL.286.2022 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 • NR XL.285.2022  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2022-2031
 • NR XL.284.2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022
 • NR XXXIX.282.2022 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 493 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Obra
 • NR XXXIX.281.2022 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej część działki nr ewid. 493 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Obra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • Nr XXXIX.280.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 245 w Tatarach
 • NR XXXIX.279.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 9 w Józefowie
 • NR XXXIX.278.2022  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XXXIX.277.2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski Zał. 1, Zał.2
 • NR XXXIX.276.2022 w sprawie sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym
 • NR XXXIX.275.2022 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • NR XXXIX.274.2022 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”
 • NR XXXIX.273.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024
 • NR XXXIX.272.2022 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2024”
 • NR XXXIX.271.2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035
 • NR XXXIX.270.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XXXIX.269.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlielkopolski na rok 2022 rok
 • NR XXXVII.267.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
 • NR XXXVII.266.2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XXXVII.265.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na 2022 rok
 •  NR XXXVII.264.2022 w sprawie wniesienia przez Gminę Koźmin Wielkopolski udziałów do Spółdzielni Socjalnej VIVO z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim
 •  NR XXXVII.263.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 •  NR XXXVII.262.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 •  NR XXXVII.261.2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Autor: Monika Bartkowiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-04 10:47przez: Monika Bartkowiak
Opublikowano:2022-02-04 14:42przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2023-01-05 14:40przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:5566

Rejestr zmian

 • [2023-01-05 14:40:10]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2023-01-05 14:14:48]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2023-01-05 14:06:24]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-11-25 13:58:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-11-25 13:53:46]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-11-23 12:28:25]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-10-11 11:06:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-10-11 11:03:20]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-09-27 11:46:51]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-24 10:06:05]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-11 10:35:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-11 10:33:43]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-10 15:39:39]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-10 15:36:12]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-10 15:29:48]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-10 15:17:19]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-10 15:09:01]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-07-21 14:17:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-07-21 14:14:37]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-05-05 12:11:58]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-22 13:17:48]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 14:38:06]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 14:29:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 12:44:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 12:41:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 12:03:51]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-03-31 14:36:55]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-04 10:39:31]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo