Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-20 ( Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz 900, ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej( Dz. U. z 2023 r. poz. 702)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, ze zmianami)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. I. z 15.12.2023).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. 2018 r. poz.2010 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. poz. 391).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ( Dz. U. z 2017r. poz. 89, ze zmianami)
I. Wymagane dokumenty

 Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami:

 •  umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego ( kopia),
 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwo potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kopie),
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika ( kopia),
 • świadectwo pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców (kopia),
 • umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) (kopia),
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w ciągu minionych 3 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, w tym okresie,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • oświadczenie o kosztach poniesionych przez pracodawcę w związku z przygotowaniem zawodowym młodocianego pracownika, F- RO-03/04
 • oświadczenie potwierdzające status rzemieślnika.
II. Opłaty

Nie pobiera się.

III. Termin odpowiedzi

 Art.35§3 KPA – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinna nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb udzielenia odpowiedzi - art . 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji.

Termin przekazania dofinansowania

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

IV KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

  Referat Oświaty – biuro  nr 14, tel.62 72 19 355

V.  Sposób postępowania

 Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie  3 miesięcy od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

VI. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. UWAGI

 Pracodawcy są zobowiązani zawiadomić Burmistrza o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego . Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Pracodawcy są zobowiązani złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w stosunku do każdego młodocianego pracownika

Identyfikator gminy można znaleźć na stronie BIP (Urząd Miasta i Gminy) w zakładce Podstawowe dane.

Formularze:

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświadczenie potwierdzające status rzemieślnika

Formularz informacji de minimis

Oświadczenie o  pomocy de minimis

Załącznik do oświadczenia o pomocy de minimis

Oświadczenie o kosztach poniesionych przez pracodawcę

Oświadczenie związane z wystąpieniem COVID-19

Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego

Autor: Małgorzata Głuch

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:52przez: Małgorzata Głuch
Opublikowano:2021-03-18 14:58przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-07-18 14:49przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:5214

Rejestr zmian

 • [2024-07-18 14:49:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-07-17 09:12:17]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-07-17 09:07:59]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-07-17 09:02:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-07-17 08:46:07]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-22 12:08:54]Agnieszka FlejsierowiczA
 • [2022-08-22 12:04:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-22 11:53:11]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-22 11:48:45]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-22 11:47:59]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-08-22 11:22:45]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 13:44:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo