Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-08-08 ( Imieniny: Izy, Rajmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020., poz 910 ze zmianami.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2020 r. poz.708)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013r., s.9),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. 2018 r. poz 2010.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. Uz 2010. Nr 244, poz. 1626)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.. z 2017r. poz 1644 ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019r. Poz. 391).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2019r. poz. 1495),
I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (F-RO-03/01) wraz z załącznikami:
umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego ( kopia),
kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwo potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy nz dnia 22 marca 1989r. O rzemiośle ( Dz U. z 2019r. poz 1495) - egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza / Cech;
b ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin , zgodnie z przepisami. - z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kopie),
 pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika ( kopia),
 świadectwo pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców (kopia),
 umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) (kopia),
 formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (F-RO-03/02),
 zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, w tym okresie (F-RO-03/03),

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Art.35§3 KPA – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinna nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb udzielenia odpowiedzi -
art . 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji.
Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

IV KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Referat Oświaty – biuro nr 14, tel.62 7219355

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia
ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej
pracy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII UWAGI

Pracodawcy są zobowiązani zawiadomić Burmistrza o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego (F-RO-03/05).

Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Pracodawcy są zobowiązani złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w stosunku do każdego młodocianego pracownika
Identyfikator gminy można znaleźć w zakładce Podstawowe dane

Formularze

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego

Autor: Małgorzata Głuch

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:52przez: Małgorzata Głuch
Opublikowano:2021-03-18 13:52przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 13:44przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1009

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 13:44:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo