Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1948),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku
  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2024 r., poz.106)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2674),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2020, poz. 1338 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014 r.), Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 270/39 z dnia 29.07.2021), Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzenie (UE) 2022/2473 uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 167/1 z 30.06.2023 r.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej
 2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od:
  - 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. - w przypadku wniosku złożonego w I terminie
  - 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. - w przypadku wniosku złożonego w II terminie
  W przypadku większej ilości faktur VAT – zestawienie faktur VAT sporządzić na załączniku do wniosku
 3. Zaświadczenie Kierownika ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni  będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego– jeśli stado  znajduje się na terenie gminy Koźmin Wielkopolski
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie.
 6. Kopie umów dzierżawy ( oryginał do wglądu)- jeśli dotyczy.
II. OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 7219335,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z wymaganymi załącznikami składają producenci rolni (osoby fizyczne lub osoby prawne), będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym w terminach od 1 do 28 lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku.
 2. Decyzję przyznającą zwrot podatku akcyzowego wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Decyzja zawiera limit zwrotu, kwotę zwrotu oraz kwotę limitu pozostałą do wykorzystania
 3. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  - od 1-30 kwietnia – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 28 lutego;
  - od 1-31 października – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego lub decyzji odmawiającej zwrotu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. UWAGI
 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, wg stanu określonego w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, na dzień 1 lutego danego roku.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania np. współwłasności, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze (współwłaściciele) wyrażą pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania zależnego (np. dzierżawy)
  i posiadania samoistnego (np. własność), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 • Zarząd jednostki samorządu terytorialnego- jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną- ma równocześnie obowiązek podawania do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ).

 

Formularze

Autor: Hanna Plewińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 09:50przez: Hanna Plewińska
Opublikowano:2021-03-18 10:37przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-02-07 10:37przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:2755

Rejestr zmian

 • [2024-02-07 10:37:19]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-02-07 09:37:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-02-07 09:33:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-02-07 09:25:11]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 10:31:01]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 10:28:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 10:13:31]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 09:57:54]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:48:34]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:46:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:40:44]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:34:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:30:22]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-02 11:28:04]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-02 11:26:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 09:53:42]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 09:34:33]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo