Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-12-11 ( Imieniny: Biny, Damazego)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Podstawa prawna:
 •  ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej (Dz.U. 2023, poz. 356),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2832),
 • ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.),
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot  ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2020, poz. 1338 ze zm.).
 • ustawa z dnia 9.05.2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2023, poz. 965)
 • rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie ( UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE z dnia 29.07.2021, L 270/39)
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej
 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( świnie, owce, kozy, konie)
 3. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od:
  - 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - w przypadku wniosku złożonego w I terminie
  - 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w przypadku wniosku złożonego w II terminie
  W przypadku większej ilości faktur VAT – zestawienie faktur VAT sporządzić na załączniku do wniosku
 4. Zaświadczenie Kierownika ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego– jeśli stado  znajduje się na terenie gminy Koźmin Wielkopolski
 5. Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni, w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego, jeśli stado znajduje się na terenie gminy Koźmin Wielkopolski
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie.
 8. Kopie umów dzierżawy ( oryginał do wglądu)- jeśli dotyczy.
 9. Kopie umów dzierżawy (oryginał do wglądu) – jeśli dotyczy.
II. OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 7219335,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z wymaganymi załącznikami składają producenci rolni (osoby fizyczne lub osoby prawne), będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym w terminach od 1 do 28 lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku.
 2. Decyzję przyznającą zwrot podatku akcyzowego wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Decyzja zawiera limit zwrotu, kwotę zwrotu oraz kwotę limitu pozostałą do wykorzystania
 3. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  - od 1-30 kwietnia – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 28 lutego;
  - od 1-31 października – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego lub decyzji odmawiającej zwrotu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. UWAGI
 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, wg stanu określonego w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, na dzień 1 lutego danego roku.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania np. współwłasności, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze (współwłaściciele) wyrażą pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania zależnego (np. dzierżawy)
  i posiadania samoistnego (np. własność), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 • Zarząd jednostki samorządu terytorialnego- jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną- ma równocześnie obowiązek podawania do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ).

 

Formularze

 

Autor: Hanna Plewińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 09:50przez: Hanna Plewińska
Opublikowano:2021-03-18 09:40przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-01-14 10:31przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1683

Rejestr zmian

 • [2022-01-14 10:31:01]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 10:28:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 10:13:31]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-14 09:57:54]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:48:34]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:46:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:40:44]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:34:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-11 15:30:22]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-02 11:28:04]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-02 11:26:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 09:53:42]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 09:34:33]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo