Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zaświadczenie o pomocy de minimis dla ZPCH

Zaświadczenie o pomocy de minimis dla ZPCH

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Z TYTUŁU PONIESIONYCH WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1300).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz.1543).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. W celu uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis Zakład Pracy Chronionej zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1300) F-PiK-17/01,
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis F-PiK-17/02,
 3. zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie F-PiK-17/03,
 4. kserokopia faktury/faktur zakupu,
 5. wyciąg z konta ZFRON.
II. OPŁATY

Zaświadczenie nie podlega przepisom o opłacie skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 335

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski poświadcza złożone przez zainteresowanego oświadczenie.
Odmowa wydania poświadczenia następuje w formie postanowienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania poświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

VII. UWAGI

Oświadczenie wydaje się osobie, której poświadczenie dotyczy.

Formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Autor: Hanna Plewińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 09:22przez: Hanna Plewińska
Opublikowano:2021-03-18 09:34przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 09:24przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:4030

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 09:24:38]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 09:23:22]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 09:15:47]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo