BIP - Koźmin Wielkopolski

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnionej w inny sposób niż  w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji  publicznej wymaga:

  • poinformowania o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski,
  •  podania daty wytworzenia lub pozyskania informacji publicznej,
  •  dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji  w pierwotnie pozyskanej formie,  a jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana wymaga zamieszczenia   adnotacji o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
  • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
  • poinformowania, że organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie  i wykorzystywanie/, w tym za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje ,
  • informowania organu zobowiązanego do udostępnienia informacji sektora publicznego  o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

  • Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji  zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  • Stawka godzinowa firmy informatycznej obsługującej Gminę Koźmin Wielkopolski w przypadku potrzeby przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  • Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku  o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  • Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

1.  W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji  o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.).
2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.z 2016 r.  poz. 718 z późn. zm.), z tym że:
  1/   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2/  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG Koźmin Wlkp.
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Irena Maroszek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:578