BIP - Koźmin Wielkopolski

Stypendium szkolne

Podstawa prawna

 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r, poz. 1327 ze zmianami ),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.06.2013r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz 4885 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (F-RO-01/01) wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Stypendia przyznaje się dwukrotnie podczas roku szkolnego
- w terminie do 31 października na okres od rozpoczęcia roku szkolnego do końca grudnia
- w terminie do 31 stycznia na okres styczeń – czerwiec
w oparciu o złożone wnioski i dokumenty.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Referat Oświaty – pokój nr 14, tel. 62 72 19 355,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Wnioski składa się w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w terminie:
  - do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół
  - do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów
  W przypadku nagłej utraty dochodów wnioski można składać w późniejszym terminie. Jeśli gmina będzie dysponowała wolnymi środkami będą one rozpatrywane po wpłynięciu, a stypendium będzie przyznane od początku miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
 2. Złożone wnioski zostają zaopiniowane przez Gminną Komisję Stypendialną.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w formie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Formularze

Wnioski stypendia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Głuch
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:224