BIP - Koźmin Wielkopolski

POdatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - ZGŁOSZENIE, WYGAŚNIĘCIE  OBOWIĄZKU  PODATKOWEGO, ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY, PRZEDŁUŻENIE  OKRESU CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU, KOREKTA DEKLARACJI

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 6.11.2019 r. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r.  poz. 9262),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018, poz. 2436).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja na podatek od środków transportowych DT – 1(F-PiK – 15/01)  wraz z załącznikiem dodeklaracji – DT-1/A (F-PiK-15/02).

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. podatków i opłat – pokój nr 1, tel. 62 7219 335,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na dany rok podatkowy bez wezwania do dnia 15 lutego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie.
 2. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. W przypadku nieuiszczenia raty podatku w ustawowym terminie Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

 1. Obowiązek podatkowy powstaje:
  - w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany,
  - w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nabyty,
  - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania go z ruchu.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa:
  - z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został  wyrejestrowany,
  - z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  - z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został  sprzedany.
 3. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach do: 15 lutego i 15 września roku  podatkowego. Odrębne  terminy płatności ustawa przewiduje w przypadku powstania obowiązku  podatkowego po dniu 1 lutego.

Formularze

Deklaracja

Załącznik do deklaracji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Plewińska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:432