BIP - Koźmin Wielkopolski

Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 •  ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1821),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz.800 ze zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
  obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.
  z 2018r., poz.1005),
 • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

informacja o lasach IL-1 wraz z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni od złożenia informacji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego – do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1.  W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego), wygaśnięcia obowiązku
  podatkowego (sprzedaż terenu leśnego) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej
  niż leśna, zaprzestania tej działalności, informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć
  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w drodze decyzji ustala wymiar podatku leśnego.
  W 2019r. obowiązuje stawka 191,98 zł za 1 m³ drewna (tj. 191,98 x 0,220 za 1 ha lasu).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku leśnego wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
  powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć
  okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
  roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
  w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania
  podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
  najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
  operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,
  poz. 2188).

FORMULARZE

IL - 1Informacja o lasach

ZIL - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL - 3 Dane pozostałych podatników

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Patrycja Pietrala
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:411