Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-08-08 ( Imieniny: Izy, Rajmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koźminie Wlkp. Uchwały nr XXXIX.281.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej część działki nr ewid. 493 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Obra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@kozminwlkp.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy.

Burmistrz
 mgr inż. Maciej Bratborski

Klauzula informacyjna RODO

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz  Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11 , 63-720 Koźmin Wlkp. sekretariat@kozminwlkp.pl

2. Urząd będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub s.u.k.z.p. na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod nr 61 7216181, za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@kozminwlkp.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Autor: Krzysztof Marciniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-21 12:32przez: Krzysztof Marciniak
Opublikowano:2022-04-21 12:36przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-04-21 12:35przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:103

Rejestr zmian

  • [2022-04-21 12:35:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-04-21 12:34:25]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-04-21 12:32:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-04-21 12:26:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo