Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego

Nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,  o którym mowa w art. 11 ust. 2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać   zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie techniczne.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki samorządowej,
 2. znajomość ustaw:  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i przepisów wykonawczych  do tych ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, w tym zakresie, 
 3. mile widziany staż pracy w administracji  samorządowej,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 5. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. prawo jazdy kategorii „B” i samochód do dyspozycji,
 8. mile widziana znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych,
 9. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura,  architektura krajobrazu lub pokrewne lub wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 1 rok pracy w obszarze związanym z zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury,  architektury krajobrazu lub pokrewnymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Planowanie terenów inwestycyjnych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy.
 2. Sporządzanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.
 4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.
 6. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem nieruchomości.
 7. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.
 8. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
 9. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmian) sąsiednich gmin.
 10. Planowanie i obsługa administracyjna inwestycji prowadzonych przez Gminę, w tym opracowywanie SIWZ oraz współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. inwestycji.
 11. Opracowywanie i aktualizacja dokumentów planistycznych m.in. takich jak: wieloletni plan inwestycyjny, program opieki nad zabytkami.
 12. Współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska w szczególności w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko.
 13. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji realizowanych przez Gminę  Koźmin Wielkopolski.
 14. Realizacja zadań związanych z ochroną krajobrazu.
 15. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.

Informacja o warunkach pracy:

 Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,   w biurze znajdującym się na pierwszym piętrze.  Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do  godz. 16.00/. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy..Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w styczniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw i praw publicznych.

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 7 marca 2022 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu  do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego”.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie docx.

Kwestionariusz osoby ubiegające się o zatrudnienie pdf.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

Autor: Irena Maroszek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-22 09:32przez: Irena Maroszek
Opublikowano:2022-02-22 11:57przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-03-25 11:57przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:968

Rejestr zmian

 • [2022-03-25 11:57:01]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-03-22 14:31:26]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 10:09:07]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 10:06:59]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 09:57:49]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 09:56:46]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 09:52:54]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 09:46:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-22 09:18:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo